روستای چراغ آبادمکران
 
 
م�ارکت درتوسعه همه جانبه روستایی.درمناطق محروم بلوچستان ایران.خدمت به سرزمین سرا
 
مردم ودولت خدمت گذارشان رامقروض بانکها وبانکهارامقروض خودکردند.زمینهای حاشیه شهرها رابادلال بازی فروختند.وساختندوحاشیه نشینی کنارشهرهارارونق بخشیدندبه هرحال هرچند آثاروعواقب مدیرنمایی رنگارنگ وهمه رنگ پرخساراتشان زدودنش ازفضای زندگی مردمان وازفضایی مدیریتی خالی ازپرداخت هزینه ها ازجانب مردم ودولت خدمتگذارشان نیست .ولی به لطف الهی وازآن جایی که صاحب اصلی سرزمین وانقلاب ونظام اسلامی خودمردم هستندودرطی این سی سال همین مردم باهروسیله ممکن ازتقدیم جان خودتاجان فرزندانشان وتحمل سخت ترین مشقت ها ورنج حافظان واقعی وبیداروهوشیاراستقلال وحاکمیت همه جانبه پایدارسرزمین ونظام مقدس جمهوری اسلامی.خودشان تحت رهبری مقام عظمای ولایت فقیه می باشند.وهرگزازاصول وآرمانهای اصیل انقلاب اسلامی شان عدول نخواهندکردوبادل وجان ازحریم ودست آوردهای افتخارمند نظام اسلامی به رهبری مقام عظمای ولایت فقیه دفاع وپاسداری وحمایت بدون قیدوشرط وبدون منت ومزدخواهندنمود.ظرفیت زدودن آثاراقدامات این مدیرنماهای انحرافی رابه وسیله همکاری وهمراهی مسئولانه ومتعهدانه وصمیمانه بادولت خدمتگذارشان دارامی باشندوهمواره بدون منت این امرراوظیفه اصلی وهمگانی خویش تلقی کرده ومیکنندودرهرزمان درحال انجام دادنش می باشندوازدولت خدمتگذارهم انتظارحقیقی دارنددرعین بردباری وتحمل وسعه صدربه کارنامه عملکرد این مدیرنماهاازدیدگاه مردم محل خدمت شان وواقعیت موجودوآشکاردرفضای زندگی مردمان محل بررسی نمایدکه ازقدیم گفته اندسالی که نیکوست ازبهارش پیداست.وچیزی که پیداست حاشاندارد.ونسبت به عزل قانونی مدیرنماهاازجایگاههای خدمت قانونی اقدام نمایدمردم به این ظرفیت جوانمردانه دولتشان باوردارند
 |+| نوشته شده در  چهارشنبه 27 مهر1390ساعت 16:24  توسط چاکرصالحپور  | 
درگذشت ؛غم انگیز جاج عبدالرحیم اربابی؛مردصبر؛گذشت واخلاق باباسابقه ترین بازنشسته قدیمی شرکت مخابرات ایران در برادران عزیزوخانواده محترم وخوایشاوندان ودوستان وآشنایان سفرکرده دیارابدی تسلیت عرض می نمایم؛برای آن سفرکرده دیارابدی طلب مغفرت وبرای بازماندگان محترم طلب عزت روزافزون صبرایوبی ازدرگاه کریمانه خداوند متعال مسئلت می نمایم .وخودرا با تمام وجود دراین غم بزرگ انان شریک میدانیم.
 |+| نوشته شده در  سه شنبه 12 آذر1392ساعت 20:54  توسط چاکرصالحپور  | 
بسمه رب شهدای وصدقین شهادت جمعی از مرزبانان غیور وجان برکف کشورعزیزمان را به دست مزدوران جیره خوار ووطن فروش مسلح به شدت محکوم می نمایم وخواهان شناسایی تمام عیارعاملان این اقدام ددمنشانه مخل امنیت ملی ووحدت وهمبستگی ملی وضد امنیت وآسایش عمومی دراستان ازنطفه تا انجام این جنایت هولناک ضد بشری هستیم وسپس اشدمجازات قانونی برای این خوفشان تاریک پرست خوانخواررا ازمسئولان محترم قضایی کشورواستانمان خواهانیم شهادت این عزیزان وظیفه شناس پاسدارجان برکف مرزهای وطن سرافرازرابه رهبرعالیقدرانقلاب اسلامی به ملت شریف وفهیم ووحدت گرای وعدالتخواه ایران اسلامی به مجموعه جان برکف مرزبانان غیورومجاهدفی سبیل الئه ایران اسلامی به مردم غیورومرزدار استان سیستان وبلوچستان وبطورخاص مردم فهیم وخوب شهرستان سراوان وبه خانواده های بزرگواراین شهدای همیشه ماندگار دراذهان ملت بزرگ ایران وبطورخاص مرزنشینان غیوراستان س وب ودرتاریخ سرزمین سرافراایران اسلامی تسلیت عرض می نمایم وازدرگاه الهی برای شهدای عزیز مرزبان وطن مغفرت وبرای بازماندگان وخانواده های بزرگوارشان سلامت وعزت وصبرایوبی مسئلت می نمایم.وبه افرادمسلح جیره خواروتاریک پرست سیاه اندیش ((خصوصا”عاملان این جنایت هولناک ضدبشری وخائن به سرزمین وخائن به ملت آگاه وفهیم آن))هشدارمیدهیم ره به جایی به جزجهنم نخواهندبرد وبه زودی درچنگال عدالت گرفتارخواهیدشد وبه سزای اعمال جنایتکارانه خودخواهیدرسید
ادامه مطلب
 |+| نوشته شده در  شنبه 4 آبان1392ساعت 13:31  توسط چاکرصالحپور  | 
بسم الئه الرحمن الرحيم هفته نيروى انتظامى را با ياد جانفشانيها وفداكاريهاى ومجاهدتهاى شهدا ،جانبازان وايثارگران نيروى جان بركف انتظامى كشورعزيزمان گرامى ميداريم وتبريك وتهنيت عرض ميكنيم هفته نيروى انتظامى را به رهپويان امنيت وآسايش عمومى كشورعزيزمان وتقديروقدردانى ميكنيم اززحمات وتلاش بى وقفه وشبانه روزى نيروى محترم وخدمتگذارانتظامى درراستاى تامين امنيت وآسايش عمومى
 |+| نوشته شده در  شنبه 13 مهر1392ساعت 16:7  توسط چاکرصالحپور  | 
بسم الئه الرحمن الرحیم بازگشت همه بسوی پروردگاراست درگذشت حاج علی جسمانی فرزندمرحوم عیسی را به خانواده محترمه ،فامیل ودوستان ایشان که به دیارابدی سفرکرده وبه اهالی محترم روستای حمیدگو تسلیت عرض می نمایم وخودرا دراین غم شریک میدانیم.وازدرگاه پروردگار متعال برای سفرکرده به دیارابدی وهمه رفتگان مسلمان به دیار ابدی مغفرت وبرای بازماندگان الخصوص خانواده محترمه فامیل ودوستان وآشنایان مرحوم جسمانی صبرجمیل مسئلت می نمایم
 |+| نوشته شده در  یکشنبه 7 مهر1392ساعت 19:2  توسط چاکرصالحپور  | 
آثارسوی مدیریت های صورت گرفته وآثار ظلم وجوراجنبیان درقالب تحریم های غیرانسانی را روز به روز ساعت به ساعت وحتی لحظه به لحظه کم وکمترکرد وظرف دوسال بطورکلی خنثی کرد اینها نه وهم وخیال ونه رویاهای دلنشین دست نیافتنی می باشد.بلکه برنامه ودستورکاریست که با همین امکانات وهمین بودجه ودرهمین شرایط سخت فعلی کشورعزیزمارابه این جایگاه خواهد رساند.درواقع اجرای دقیق وحساب شده وکارشناسی شده باجلب مشارکتهای جمعی مسئولانه وآرمانی تمامی اقشارملت بزرگ وشریف ومهربان ایران اسلامی همین برنامه وطرحها وسیاست ها یست که تدوین وتصویب قانونی شده اند وبودجه آنها تعیین شده است .ودولت تدبیروامید با رای اعتمادملت مامورانجامش می باشد.منتها با اصلاح روش های وجلب مشارکتهای همه جانبه وهمراهی وهمدلی ملت دولت محترم وخدمتگذار تدبیروامیدباید ماموریت محوله الهی وملی به خویش را پیش ببردبدون توسعه همه جانبه حقیقی وپایدارروستایی توسعه همه جانبه کشورممکن نخواهد شدوبدون سپردن امورمردم به خود مردم درچارچوب قانون اساسی ودیگرقوانین با نظارت وهدایت گری وحمایت مسئولانه وآرمانی دولت وبدون اصلاح روشها ودستورالعملها ومدیریت های من درآ.رودی وغیرپاسخگوی گذشته درهمه زمینه ها وهمه دستگاهها زیر نظرهرسه قوه وبدون همکاری وهمراهی وهمدلی قانونی سه قوه اداره کشورتوسعه حقیقی وپایدارروستایی به هیچ وجهه ممکن نیست
 |+| نوشته شده در  چهارشنبه 13 شهریور1392ساعت 16:29  توسط چاکرصالحپور  | 
تاسیسات ومراکزی خدمات دهی تاسیس شده حریم جاده ودکلهای برق ومخابرات وغیره رعایت نگردیده ومسئولان محترم دولتی مرتبط باموضوع پس ازآمدن بلایی جانسوزویا واردآمدن خسارات معنوی ومادی هنگفت تازه باخبرمی شوندسالها قبل درحوزه مسئولیت های آنهای چه دسته بلای جانسوز وخسارت آوری برای مرگ نابودی وضرروزیان قدعلم کرده .چنانکه با احداث سدهای متعدد درحوزه آب ریز دریاچه ارومیه موجبات خشک شدن این دریاچه را فراهم کردهایم .یا ساختمان بزرگ مسجد بین راهی مان نه راه داردونه آب ونه برق ضمن اینکه آماده بهره برداریست بخاطراین کمبودها عملا”بااستفاده می باشد حتی رانندگان ومسافرانی که همیشه ازاین مسیرعبورمیکنند نمی دانستند این یک مسجد است.میلیاردها تومان درسال هزینه قیرپاشی ماسه بادی های تنها یک منطقه آنهم درکنار سواحل دریا میکنیم منطقه ای که می توانیم با استفاده از طبیعت وقابلیت های زیست محیطی آن وبا استفاده از انرژی خورشیدی وبادی برای تولید برق مصرفی جنگل درختان حرا وسایر درختان گرمسیری ایجاد کنیم که ضمن جلوگیری از حرکت شنهای روان می توانیم جذابیت های زیست محیطی وگردشگری .به تبع صدها فرصت شغلی درروستاهای این منطقه ایجاد نمایم.البته باهمین بودجه که تنها قیرپاشی میکنیم.آنهم بودجه یکسال ونهایتا”دوسال که هرساله به این امر اختصاص داده میشوداگر امور به طورحقیقی وکارشناسی شده قانونی به خودمردم سپرده شودودستگاههای دولتی مرتبط باشایستگی وتخصص وتدبیرمدیریتی مسئولانه وتعهدات آرمانی به دنبال نیل به اهداف .
ادامه مطلب
 |+| نوشته شده در  چهارشنبه 13 شهریور1392ساعت 15:39  توسط چاکرصالحپور  | 
درلایحه ویاطرح پیشنهادی((زمین سبزواشتغال پایدارروستایی))دولت محترم ضمن توجه وکمک به تکمیل طرح هادی روستایی ومقام سازی مسکن روستایی پیمانکاری اجرای تمام طرحها وپروژه های درسطح روستایی را به تناسب توان وظرفیت وامکانات موجوددرتعاونیهای جدیدالتاسیس ((تعاونی زمین سبزواشتغال پایدار))که مدیریت آن با مقتصاتی که قبلا”توضیح داده شد با دهیاری روستایی می باشدواگذار نماید از تبدیل شدن فرهنگ زندگی روستایی وخود روستای به فرهنگ زندگی شهری وشهرهاکوچک با راهکارهای فرهنگی واجتماعی وزنده نگه داشتن هویت وفلسفه زندگی پررونق وپرصفای وصمیمیت معنوی روستایی حتی امکان جلوگیری نماید.روستا شهرنیست محل زندگی پرصمیمیت وکاروتلاش حلال وبی غل وغش یعنی غذای اصلی مردمان خوب ومهربان مملکت است.ازمحصولات کشاورزی ودامی گرفته تا پوشاک اصیل وسنتی دراجرای طرحهای هادی وبطورکلی تمامی طرحها وپروژه های درسطح روستاهای این موضوع درنظرگرفته شود واصولا”رعایت گردد.((محل نگهداری خانگی دامهاجمع آوری فضولات دامهای وتبدیل آن به کود.توجه به اهمیت فرهنگ و معماری اسلامی وایرانی درساخت وسازهای بناها مسکونی ومراکز خدمات دهی روستایی محل دفن زباله های خانگی باتوجه به شرایط وموقعیت جغرافیای وزیست محیطی روستاها وموضوع حفظ ونگهداری وتوسعه واستفاده صحیح وقانونی از منابع طبیعی ((چون جنگلها مراتع رودخانه ها دریا .کوهستان
ادامه مطلب
 |+| نوشته شده در  چهارشنبه 13 شهریور1392ساعت 14:5  توسط چاکرصالحپور  | 
نقش رسانه ملی چه ازطریق شبکه های سراسری وچه شبکه استانی درلایحه وطرح زمین سبز .اشتغال پایدار روستایی نقشی پررنگ وجدی ومسئولانه ومسمتر باشد در برنامه ای تحت عنوان در مسیر روستای .باساختن وپخش برنامه های جذاب ودلنشین رادیویی وتلویزیونی ونوشتاری درمطبوعات وابسته بخود.ضمن معرفی فرهنگ زندگی روستایی .آموزش قوانین منابع طبیعی محیط زیست بهداشت ودرمان قوانین سجلی .مبارزه با بافت محصولات زراعی وباغی کشاورزی.بیماریهای دامی وروشهای جلوگیری از آن ورزش های بومی رایج در روستاها فعالیت های شوراها ودهیاریها وتعاونیهای زمین سبز واشتغال پایداراین سازمان محترم باید معاونت برنامه های روستایی داشته باشد بعنوان آئینه انعکاس این نهضت.سایر رسانه های جمعی داخلی باید سهم خود را در این نهضت ایفای نمایند.نهادهای حمایتی چون کمیته محترم امداد حضرت امام خمینی ((ره ))وبهزیستی اهداف خود را درزمینه توانمندسازی وخودکفایی اقتصادی مددجویان تحت پوشش روستایی درقالب این لایحه یا طرح تعریف تدوین واجرای وپی گیری نمایند.وباید درتعاونی های زمین سبز واشتغال پایداردارای سهام باشند.سازمان زمین سبز واشتغال پایدار روستایی مورد نظر که وابسته به وزارتجهادکشاورزی خواهد بود بازارصادرات وواردات تمام محصولات کشاوذزی دامی وصنایع دستی ونهادها مرتبط به این موضوعات راکنترل مسئولانه وپاسخگوباشد
ادامه مطلب
 |+| نوشته شده در  پنجشنبه 7 شهریور1392ساعت 21:47  توسط چاکرصالحپور  | 
قانون استفاده صحیح ومسئولانه ازمنابع طبیعی با کارشناسی دقیق ومسئولانه با روشهای علمی ودرنظرداشتن جلب مشارکتهای حقیقی وپایدارومسئولانه روان وسازی ترویج وتبدیل به فرهنگ شود وبا فرهنگ ملی درهم آمیخته گردد.برق دارکردن چاهای آب وروشهای آبیاری نوین ومکانیزه روان سازی وبه جد پیگیری واجرای شود به تولید کنندگان اورگانیک محصولات کشاورزی توجه همراه با مشوق وحمایت شود اجرای طراحهای آب خیز داری کارشناسی شده درسطح روستاها ادامه یابد وتجربه ونظر کشاورزان ودامداران ومشارکت آنان دراین امر دخالت داده شود
ادامه مطلب
 |+| نوشته شده در  پنجشنبه 7 شهریور1392ساعت 18:46  توسط چاکرصالحپور  | 
برخی ازطرح ومصوبات غیرکارشناسی شده مدیریت جهادی از نوع خاکسترکننده که دردولت قبلی دستوراجرایی آنها صادر شده یا درحال اجرایندوخسارت آورندوفایده ای ندارندباید فورا”ملغی شوند(با عرض معذرت )بعنوان اسناد تاریخی مدیریت جهادی جهان شمول ازنوع دیگرتحویل استادان معززدانشگاه دردست تاسیس ایرانیان شودتادررشته مدیریت جهانی این دانشگاه تدریس ونسخه های کپی آن تحویل موزه های بین المللی کشورهای مختلف جهان شودآخرکجای جهان چنین مدیریت جهادی جهانی وجود داشته ودارد که افرادبا بردن کپی های شناسنامه های این وان به اداره آموزش .پرورش پول میلیونی بعنوان حق الزحمه سواددار کردن بیسوادان واجرای طرح مبارزه بابیسوادی دریافت میکنند.وظرف چهل وپنج روز افراد مطلقا”بیسواد که کسی نمی داند بیسوادندیا باسواد مرده اندیازنده اند ساکن همان روستا ومنطقه اندیا منطقه ای دیگرباسوادمی شوند.صرفابا ارائه کپی شناسنامه آنهاکه نزد اداره محترم آموزش وپرورش نشانه ومدرک وسند سوادار شدن این سوادآآموختگان نوپنهان ازنظرهاست ومجهول است اداره بابت هرکپی شناسنامه چندصدهزار تومان حق الزحمه پرداخت میکند.اینگونه طرحها وبرنامه ها فورابایدملغی وباطل شوند
ادامه مطلب
 |+| نوشته شده در  چهارشنبه 6 شهریور1392ساعت 1:12  توسط چاکرصالحپور  | 
دولت محترم تدبیر وامید باهمکاری وهمراهی مجلس محترم شورای اسلامی درلایحه ویاطرح زمین سبزواشتغال پایدارروستایی یک باربرای همیشه .بطور کلی به این نوع مدیریت درسطح شهرها وروستاهای کشور بدورازجاروجنجالهای سیاسی احتمالی که احتمالا”برخی منفعت طلبان سیاسی دوستدار این نوع مدیریت با عناوین .شکلها وقالبها مختلف ازخود بروز میدهند براساس .واقعیت وحقیقت وقانون واحکام شرع مقدس ومنافع ملی وخواست مقام عظمای ولایت فقیه وخواست ملت پایان دهد حتی درآخرین وجب خاک مقدس درچهارگوشه سرزمین سربلندایران اسلامی. مدیریتی که به دنبال تحقق اهداف تعیین شده نظام ودولت جمهوری اسلامی نباشد اگر هفت هزارمیلیارد دلار درسال هزینه کند فقط سرمایه ها وداریی ها ملت را برباد میدهد ونابودمیکند ولواینکه شبانه روز درظاهرا”مشغول کاروتلاش باشدنه اینکه مدیریتش جهادی نیست بلکه مدیریتش رفاقتی حرفی وشعاری وهوایی است.محصول عملکردش خواسته یا ناخواسته وباهرتعریفی سوختن فرصت های وسرمایه ها ی ملی وهمه جانبه مملکت اسلامی وظلم مضاعف به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران درجهت تامین انگیزه های خاص و منفعت طلبانه سیاسی واقتصادی شخصی وباندی وحزبی می باشدتجاوز به حدود ومرزهای مقدس آرمانشهرانقلاب اسلامی ونظام مقدس جمهوری اسلامی ایران میباشد
ادامه مطلب
 |+| نوشته شده در  سه شنبه 5 شهریور1392ساعت 23:52  توسط چاکرصالحپور  | 
دولت تسهیلات را پرداخت کرده است ان هم به روستایی کشاورزیادمداریاکارگرمحروم .بیسوادباخانواری پرجمعیت سرپناهی کوچک زیر نظر ادارات دولتی مرتبط ساخته شده آنهم برروی زمینی که حداقل از پنجاه سال خانه کپری روستایی بینوا برپای بوده وزندگی صاف ساده قناعت پیشه درآن جریان داشته است پنج تا هفت سال گذشته است اداره منابع طبیعی شکایت غصب اراضی ملی را به مراجع قضایی می برد مرجع محترم قضایی قاضی حکم صادرمیکند وجدانش قانع نشده که این تصرف است وحکم برائت روستایی بینوارا صادرمیکند.اداره محترم منابع طبیعی بجای اعتراض به حکم قاضی درمراجع قضایی مربوط بازاژطرف خود اخطاریه رفع تصرف صادر وبوسیله احدی ازکارمندان محترمش به درخانه روستایی بینوا می آورد .تهدید به تخریب سرپناه کوچکش که به لطف برکات وجود نظام مقدس جمهوری اسلامی صاحب شده میکندوازیک طرف بانکی با پخش اخطاریه با اقدام شبیه پخش شبنامه های غیرقانونی ازیک سوی ومسدودکردن تنها حساب بانکی روستایی بینوا که حساب یارانه های نقدی خانواراست عملا”درراه نابودی خانوارهای روستایی گام برمی دارد هنوز دولت جدید استانداران حتی برخی معاونان خود را انتخاب نکرده به محض تغییردولت وروزهای آغازین دولت جدیدوازطرفی به خاطر این مشکلات حتی مردم محروم روستایی که پنچ سال پیش خانه هایشان براثر طوفان گونو نابودشده .ودولت بقول خود با اقدام جهادی
ادامه مطلب
 |+| نوشته شده در  سه شنبه 5 شهریور1392ساعت 20:32  توسط چاکرصالحپور  | 
تمام سرمایه گذاران طرحهای روستایی اعم از تعاونی وبخش خصوصی به تناسب اشتغال زایی طرحهای با میزان معین ومدت معین ازمعافیت های مالیاتی برخوردار شوند معوقات بانکی روستائیان بابخشودگی جرایم مهلت بازپرداختشان باید تمدید گردد.دولت قبلی از یک طرف وامهای درحد پنج تا ده میلیون خصوصا”وام مسکن پرداخت کرده واز طرفی بانکها را بنابه دلایلی مدلل از دریافت اقساط منع کرده وبانک هم به نفع خود دراین خصوص سکوت کرده وکمترین حرف وحرکتی درخصوص بازپرداخت اقساط نداشته اند اقساط را به همراه جرایم دیر کرد بدون اطلاع رسانی به روستائیان محروم پیش خود تلنبارکرده اند وبا روی کار آمدن دولت جدید روسای برخی ازاین بانکها درروستای من مشخصا”بانک سپه بدون اطلاع رسانی ازطریق شوراهای اسلامی ودهیار های روستای با اقدامی شبیه پخش شبنامه بوسیله فرد ساده روستایی اقدام به پخش اخطاریه بانکی کرده است وهمزمان حساب یارانه های خانوار رامسدود کرده است.بنیاد مسکن ازمحل همین وام برای روستایی خانه ساخت.بعدازپنچ سال اداره محترم منابع طبیعی شکایت قضایی کرده اراضی ملی را صاحب خانه بینواروستایی غصب کرده است درحالی که خانه پنچ سال قبل دربافت مسکونی که ازحداقل پنجاه سال قبل محل زندگی خانوار روستایی می باشد ساخته شده است.تا اداره منابع طبیعی نامه ندهد اداره برق هم جنوبی نمی دهد صدها خانه درسطح روستاها بدون هیچ استفاده ای درحال مستهلک شدن شدید هستند
 |+| نوشته شده در  سه شنبه 5 شهریور1392ساعت 16:16  توسط چاکرصالحپور  | 
هر خانواربه تعداد اعضای خود در این تعاونی ها دارای سهم خواهند شد بهای هر سهم درمرحله نخست سی هزارتومان که خود مردم پرداخت می نمایندوبعد از آن ارزش هر سهم ازمحل پرداخت مبلغ پولی که دولت قصد دارد به یارانه های نقدی دهکهای پایئنی اضافه نماید افزایش می یابد واین سرمایه موجود در بانکهای کشاورزی وتعاون باید ذخیره وبا کمک این دو بانک وسایل ایاب وذهاب روستایی .تجهیزات وماشین آلات کشاورزی دامداری صنایع دستی وطرحهای خدماتی روستایی دراختیار تعاونی های زمین سبز واشتغال پایدار روستایی قرارمی گیرد.بدین طریق ایاب وذهاب حمل ونقل تمام تولیدات روستایی اعم ازکشاورزی دامی صنایع دستی وغیره ازمرحل نخست تا تحویل به بازارفروش هرروستای بدست مردمان خود همان روستای خواهد بود علاوه بر رونق کشاورزی ودامداری وصنایع دستی وبه تبع اشتغال پایدار روستایی وتجمیع تمام نظارت های قانونی ازطرف سازمان متولی وسایر دستگاها ونهادها دولتی مرتبط وکوتاهی دست دلالان محصولات کشاورزی ودامی که به نفع روستائیان تولید کننده خواهد بود ثبات در بازار میوه تربار وگوشت ماهی حبوبات وبطورکلی مواد غذایی پایدار خواهدشد.بعلت اینکه خود روستائیان ازطریق تعاونی وسیله ایاب وذهاب حمل ونقل کشت داشت برداشت نگهداری وفروش دارند.خودشان امور خدماتی راانجام میدهند.نوسانات احتمالی اقتصادی اعم از ارزی وناشی از اجرای فاز اول .
ادامه مطلب
 |+| نوشته شده در  سه شنبه 5 شهریور1392ساعت 15:39  توسط چاکرصالحپور  | 
بسم الئه الرحمن الرحیم باتحیات بیکران الهی بر پیامبرعظیم الشان اسلام محمد امین(ص)وبر آل واصحاب گرامیشان وبا درود بر خدمتگذاران صدیق ملت وکشور .نظام جمهوری اسلامی ایران با توجه به احوالی که ازچند سال گذشته تا به امروز رنج ومحنت فراوانی برفضای همه جانبه زندگی روستایی تحمیل کرده وشرایط کلی کشور وبا امعان نظر حقیقی به رای اعتماد وهمراهی معنی دارروستائیان کشوربا دولت تدبیر وامید درانتخابات اخیر ریاست جمهوری اسلامی ایران بعنوان کوچکترین جز ملت شریف ایران وکوچکترین رای دهنده به دولت تدبیر وامید از دورترین ومحرومترین منطقه کشور عزیز وسربلندم وبیش از بیست وپنچ سال سابقه حضور درنهادهای اجتماعی وقانونی روستایی ((شورای اسلامی روستایی ،شورای حل اختلاف روستایی،تعاونی توسعه خدمات روستایی ،نمایندگی کارگران روستایی ،وغیره))چهل وهفت سال زندگی روستایی درمنطقه محروم باپیشنه خانوداگیی جداندرجد کشاورز وفعال ومددکار اجتماعی سفربه روستاهای متعدددراستانهای مختلف کشور ازجنوب تا شمال ازشرق تاغرب کشوروهم اکنون هم عضوی دوره چهارم شورای اسلامی روستایی ((چراغ آباد))از ذهن محدود روستایی ام چند راهکار برای سرعت بخشی توسعه واشتغال حقیقی وپایدار روستایی به ریئس جمهورمحترم وهیت محترم وزیرانش ونمایندگان معزز مجلس شورای اسلامی پیشنهاد میکنم
ادامه مطلب
 |+| نوشته شده در  سه شنبه 5 شهریور1392ساعت 14:11  توسط چاکرصالحپور  | 
با توجه به اخبار منتشر شده ازسوی پلیس محترم وجان برکف مبارزه باموادمخدر کشوردررسانه های داخلی وخارجی درخصوص انهدام یک باند بزرگ مافیایی مواد مخدر که درداخل کشور وحوزه کشورهای حاشیه خلیج فارس فعال بوده است وکشف ده تن مواد مخدر از دوشناوردریایی آنان وتبریک این موفقیت بزرگ وچشم گیربه پلیس محترم مبارزه با موادمخدرکشوروفرماندهی نیروی محترم انتظامی وبه تمامی عوامل ودست اندرکاران این مبارزه مقدس .وقدردانی ازپلیس امارات به خاطرهمکاری مسئولانه باپلیس جمهوری اسلامی ایران.قابل یادآوریست قریب به اتفاق کارگران دریایی این شناورهای دریایی حامل موادمخدر روستائیان بیکاروبیچاره ومحتاج به نان شبی هستند که با روش وشیوه های خاص توسط مافیای موادمخدر اغفال واجیرمی شوند ومزد همراهی آنان باسوداگران مافیایی مرگ بسیارناچیزمی باشدضمن اینکه اول خوداین بخت برگشتگان را به یکی یا چند نوع موادمخدرصنعتی معتادمیکنندومزدکثیف این جاشوان(ملوانان دریایی) فریب خورده وعقل ارسرپریده هفتاددرصدش ظرف کمتر ازیکماه مجددا”با خریدموادمخدرمصرفی به جیب سوداگران مرگ برمی گردد
ادامه مطلب
 |+| نوشته شده در  یکشنبه 3 شهریور1392ساعت 0:18  توسط چاکرصالحپور  | 
گرامی میداریم یاد وخاطره شهیدان رجایی وباهنر خدمتگذاران صدیق وسربلند ملت شریف وبزرگ ایران اسلامی را که درعین خدمت بدست بدخواهان ودشمنان ملت گروهک ضد انسانی وتروریستی منافیق((مزاحمین خلق))به درجه رفیع شهادت نایل گشتند.وازروی کرسی خدمت گذاری به خلق الهی پرکشیدن وبا پرواز رحمانی بسوی آسمان ابدی دربهشت برین الهی برروی کرسی عزت .رستگاری ابدی نزد پروردگاریکتای سکنای گزیدند.تشکروقدردانی میکنیم ازادامه دهندگان راه آنان در دولت وتبریک وتهنیت عرض می نمایم هفته پرخیروبرکت دولت رابه خدمتگذاران صدیق ملت در دولت تدبیروامید امیدواریم همواره ودرتمام زمینه های خدمتگذاری به ملت ،کشور،نظام جمهوری اسلامی پرافتخاروسربلند با توفیقات روزافزون الهی مواجه باشند وصدای قلب ملت همیشه درهوش وگوش ومدیریت آنان در راستای تحقق اهداف عالیه انقلاب اسلامی که درقانون اساسی متجلی میباشددرسایه ساران برکات الهی مقام عظمای .لایت فقیه جاری وساری باشد وبه این صدای مبارک ملت مردانه ومسئوولانه لبیک گویند.برای ایفای حقوق انسانی اسلامی،قانونی،ملی ملت ورفع مشکلات آن خدمت به بشریت خصوصا”امت واحده اسلام انشاا..ازبرداشتن هیچ قدم مثبت وخیری فروگذاری ننمایند دولتی را که ملت همراست ومقام عظمای ولایت فقیه معلم وراهنماست پروردگاریکتای یارومددکاراست دراین شرایط پائین ترین گماشتگان دولت باید سیاست ها وشعارها دولت تدبیر وامیدراآگاهانه ومسئولانه درک نمایند
ادامه مطلب
 |+| نوشته شده در  شنبه 2 شهریور1392ساعت 22:54  توسط چاکرصالحپور  | 
تعداد قابل توجهی از زنان روستایی که درمراسم یک عروسی شرکت کرده بودند بعلت استفاده از حنا آماده وبسته شده دراشکال مختلف ساخت کشورپاکستان برروی دست و ناخن های دست وپای دچار درد شدید ناخن های وسردرد شدند قبلا”برخی افرادروستایی بعلت استفاده از رنگ موی پاکستانی دچار دردسر آزاردهنده شده بودند.جای دارد مسئولان محترم شبکه بهداشت نظارت بیشتر .بهتری بر روی کالاهای پاکستانی اعم از خوراکی .غیر خوراکی وآرایشی داشته باشندبیشتر کالاهای ساخت پاکستان دربازارهای شهرستانهای استان به نوعی دچار آلودگیهای مختلف بوده وغیر بهداشتی می باشندو عوارض بسیار خطرناکی دارند.والبته بطور قاچاق واردمیشوند.گذشته از وجود این کالاهای آلوده وغیربهداشتی پاکستانی دربازارها بوسیله فروشندگان حاشیه خیابهای خصوصا”درشهرستان چابهار وفروشندگان دوره گردبه اقشار کم درآمد وروستایی عرضه میشود.داروهای پاکستانی هم ازاین قاعده مستثنای نیستند
 |+| نوشته شده در  دوشنبه 28 مرداد1392ساعت 15:9  توسط چاکرصالحپور  | 
کشتار مردم تظاهرات کننده مخالف دولت فعلی مصررا توسط ماشین جنگی نظامیان محکوم می کنیم..البته آنچه بردولت قبلی مصر باریاست دکترمحمدمرسی گذشت وآنچه برسرملت فهیم وآزاده ونیک اندیش ومسلمان مصر آمده قبلا”دقیقا”پیش بینی کرده بودیم.وهشدار داده بودیم ومطالب آن در همین وبلاک درموضوع آیا زمان سهم خواهی دولت اشغالگر صهیونیستی ازانتخابات آمریکا فرا رسیده است موجود می باشد آنچه در لیبی تونس لبنان وعراق وپاکستان وافغانستان وسوریه بعداز انتخابات آمریکا تا به امروز درجریان می باشد وبلای جان آبروی ومال وثروت وداریی ها تمامیت ارضی وحاکمیت ملی دراین کشورهای اسلامی مهم شده بصورت روشن توصییح داده شده است.چون چراغ حقیقی بیداری اسلامی درجهان به لطف رحمت ها وبرکت های عظیم الهی حقایق جهان را برامت اسلامی بیدار هویدا ساخته است.مکروفریب دشمنان اسلام وغفلت برخی حاکمان وسیاسیون حزبی مسلمان راآشکارترازهمیشه ساخته است.به هرحال ما جنگ داخلی بین یک ملت راجنگ خون ریزی وهرگونه اقدامات تروریستی حمله اعمال خشونت های مرگبار را برعلیه معترضین غیرمسلح ومسالمت جو ومردم بی گناه وبی دفاع از اسلام وانسانیت جدا میدانیم وآن را باتمام وجودمحکوم میکنیم.هرملتی صلاح .وخیرمملکت خویش را خود از هرکس دیگر بهتروبیشترمیداند به تصمیم واراده برحق انسانی وقانونی همه ملت ها باید احنرام گذاشت
ادامه مطلب
 |+| نوشته شده در  چهارشنبه 23 مرداد1392ساعت 18:8  توسط چاکرصالحپور  | 
به مقامات عالی کشور توهین میکنیم فایل صوتی بی محل جنال آفرین وآبروبرپخش میکنیم. دیگرفرزندان خودمان هم ازمعلم امور تربیتی راکه درمدارس استخدام کرده ایم.فرارمیکنند واورا معلم دیکته فیزیکی تربیت میدانندنه معلم اخلاق وتعلیم دهنده تربیت.وقتی خودمان وقتی خودمان شاکی می شویم خودمان پلیس وخودمان قاضی القضات معلم ما چگونه جایگاه قانون پلیس وقاضی را برای ضمیرفرزندانمان بخوانند وبنویسندقدیم ها اگر بچه محصلی کمترین خطا واشتباه انضباتی مرتکب می شد به اومی گفتند معلمت کیست .کدام معلم توراچنین تربیت کرده.نمی گفتند فرزند کیستی میگفتند معلمت کیست.امروز زندگی مردم ما ازتمامی اقشار خدمتگذار معلم،پلیس،قاضی،کارگر،کشاورز،دامدار،صنعت گر وتولیدگر چگونه است آیا حق شا ن از زندگی همین است آیا جایگاهی که دارند حقا”همین است.البته که خیر این اوضاع زندگی بیشتر تحمیلی ناشی از سوء مدیریت های وضعف مدیریت زیبنده بستر انقلاب اسلامی که درراس آن مقام عظمای ولایت فقیه قرار دارد نیست.این بسترالهی است وبا ابعاد جهانی بستر ظهورعدالت گستر جهانی مهدی موعود(عج)است.پیش تردولت باپخش پول مغرور اجرای عدالت شدودر ظاهر میگفت می خواهد پول بدهد ونمی گذارند.اجازه نمیدهند.ولی همین مردم در انتخابات اخیرباانتخاب دکترروحانی نشان دادندچگونه مدیریتی میخواهندتامشکلات کشورشان مرتفع وتبدیل به فرصت کند
ادامه مطلب
 |+| نوشته شده در  چهارشنبه 23 مرداد1392ساعت 16:41  توسط چاکرصالحپور  | 
بسم الئه الرحمن الرحیم.باحیات بیکران الهی بر پیامبر عظیم الشان نورورحمت وعزت ومعرفت پیام رسان وپرچمداریگانه راه آزادی وعدالت رستگاری هردوجهان دنیا وآخرت حضرت محمدامین(ص)وبرآل واصحاب گرامی شان وبادرود بر ملت شریف ایران اسلامی وبرمقام عظمای ولایت فقیه رهبرفرزانه انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی) وبا یاد وخاطره همیشه ماندگار شهدای عزیز ومحکومیت اقدامات تروریستی درسرتاسرجهان وکشتارمعترضین مصری با ماشین جنگی نظامیان وهمچنین محکومیت مذاکرات سازش بارژیم فریبکار وجنایتکار واشغالگرصهیونیستی.بعنوان عضوی بسیارکوچک ازملت بزرگ وشریف ایران روستای زاده جداندرجدکشاورزوعضوی شورای اسلامی روستایی دردوره دوم،سوم،وچهارم تشکرجانانه میکنم از صدای وسیمای محترم جمهوری اسلامی ایران الخصوص شبکه خبربه علت پخش زنده ومستقیم جلسات بررسی صلاحیت های وزیران محترم پیشنهادی ریئس دولت تدبیروامیدجناب آقای دکتر روحانی درمجلس شورای اسلامی.این پخش زنده مردم را مستقیم به مجلس برد تا ببیند وبشنوندچگونه نمایندگان تعهدات ووظایف خودرا درمجلس درحق ملت ،کشور ونظام انجام میدهندچگونه ثابت میکنند نماینده یک یاچند شهرستان نماینده کل ملت وکشورایران اسلامی دردیوان قانوگذاری هستندتوانایی وشایستگی وعزت ومعرفت شان دربحث هاوبررسی هاچیست ،کدام نماینده محترم بیانیه گروه ودسته سیاسی خودرامی خواندوکدام نماینده محترم
ادامه مطلب
 |+| نوشته شده در  چهارشنبه 23 مرداد1392ساعت 14:57  توسط چاکرصالحپور  | 
ملوانان ایرانی که به خاطر ورود وصید غیر مجاز درآبهای کشوربحران زده سومالی توسط ماموران دولت سومالی دستگیر ونزدیک به شش ماه زندانی بودندودرخصوص آنان درکشورسومالی احکام قضایی ((جریمه نقدی))صادر شده بود با تلاش مسئوولان محترم کشور عزیزمان آزاد وپس ازچند شبانه روز دریانوردی به لطف الهی به کشور خود بازگشتند وبه خانه های خود رسیدند. خانواده های این ملوانان تشکر وقدردانی خود را ازمسئوولان محترمی که باعث آزادی وبازگردانیدن عزیزانشان به کشور وخانواده هایشان شده اند اعلام کردند .
 |+| نوشته شده در  چهارشنبه 16 مرداد1392ساعت 18:16  توسط چاکرصالحپور  | 
مقداری ذغال چوب درجه یک پرحرارت وبا ماندگاری بالا تهیه شده بابالاترین کیفیت از چوب تنه درخت صنعتی چش بصورت عمده ای آماده فروش میباشد.شماره تماس ۰۹۱۹۹۱۳۹۹۰۱و۰۹۳۵۹۸۲۴۰۵۶ایملsalehpour69@yhoo.com
 |+| نوشته شده در  چهارشنبه 16 مرداد1392ساعت 18:1  توسط چاکرصالحپور  | 
براساس شنیده های ازهشتادودونفرملوان ایرانی که به جرم ورود غیرقانونی به آبهای سرزمینی وصید غیرمجازدرکشوربحران زده سومالی دربند هستند یک نفر فوت کرده است علت فوت هنوز مشخص نیست.این تعداد افراد کارگران دریایی هستندکه درپنچ شناورصیادی کارمیکردند.با توجه به حکم صادرشده قضایی درکشور سومالی هرکدام این کارگران بینوا اکثریت روستایی بخاطر دوهزاردلارجریم ماههاست که دربدترین شرایط در زندان بسرمی برندمتاسفانه مالکان شناورهای صیادی توقیف شده درکشورسومالی ازپرداخت جریمه این کارگران روستایی که خودآنان را به آبهای خارج سرزمینی ایران فرستاده اندخودداری میکنند.چون شناورها توقیف شده که تعداد آنها پنج فروند است جداگانه هرکدام به پرداخت صدهزاردلارجریمه محکوم شده اند.مالکان شناورهای مذبورسرنوشت این کارگران بینوارابه بخشش جریمه صدهزاردلاری شناورهایشان گره زده اند
 |+| نوشته شده در  سه شنبه 25 تیر1392ساعت 16:43  توسط چاکرصالحپور  | 
ترور وکشتارمسلمانان شعیه مصری بدست آدمکش های آشوبگرمحکوم است.همه مسلمانان .وظیفه انسانی ودینی دارند اینگونه اقدامات غیر انسانی را که درکشورهای اسلامی اتفاق می افتد محکوم نمایند .ونسبت به آن اعلام نفرت وانزجار نمایند.تروریست وکشتارانسانهای بی گناه .بی دفاع هرگز پدیده اسلامی نیست بلکه پدیده ضدانسانی وضد اسلامی میباشد ودرقاموس انسانیت ودین جای برای تایید وتوجیه آن اصلا"وجود نداشته وندارد.
 |+| نوشته شده در  چهارشنبه 5 تیر1392ساعت 9:49  توسط چاکرصالحپور  | 
براساس شنیده های موثق اخیرا‏"‏ نظامیان ناوگان دریایی آمریکا که درخلیج فارس وخلیج عدن مشعول گشت زنی دریایی می باشند دست به ابتکاری جدید وبی نظیردردنیا زده اند آنها بیشتر درخلیج عدن ودرنزدیکی آبهای کشورهای آفریقایی کینا وتانزانیا با توقیف شناورهای حامل مواد مخدر عمدا‏"صنعتی به مقصد این کشورها وکشف محموله های مواد مخدر بارگیری شده درآبهای کشور پاکستان از این شناورهای عمدا”با سرنشینان ایرانی .اولا”درمقابل چشم ملوانان نگون بخت بوسه برمحموله های کشف شده موادمخدر صنعتی می زنندوبعد آنرا بوسیله قایق هایشان به داخل ناوه منتقل می نمایند .وچنان وانمود میکنند جزاین هیچ مشکلی برای قاچاقچیان بین اللملی موادمخدر ایجاد نمی کنند.اگرقبل ازاین کارگران نگون بخت حمل کننده موادمخدر بطورنسبی ترس وبیمی ازحضور ناوگان خارجی خصوصا"آمریکایی داشتند.که مبادا باکشف مواد مخدردستگیر یادچاردردسرشوند بسیاری ازاین کارامتناع میکردند وآنانی که دست به این کارمی زدند با ترس .بیم بسیارکمتر وبامحموله های سبک تر می رفتند.ولی بااین بوسه های عاشقانه نظامیان مستقر درناوگان دریایی آمریکا بربسته های موادمخدرکه ظاهرا” نشان از همکاری صمیمانه برخی از نظامیان بلند پایه آمریکایی با قاچاقچیان بین المللی حوزه خلیج فارس وکشورهای آفریقایی دارد کارحمل ونقل موادمخدررا بسیارآسان تر کرده است وقباحت آنرا ازبین برده است
 |+| نوشته شده در  چهارشنبه 5 تیر1392ساعت 9:33  توسط چاکرصالحپور  | 
مطالب قدیمی‌تر
 
  بالا